3 ദിവസം മാത്രം മതി ബീറ്റ്റൂട്ട് വൈൻ/വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കാം/ Easy Wine Making/Recipe.74

Wine Recipes
#Praseedazkitchenworld#

ingredients.
Beetroot big-1
Water – 1.5 ltr
Sugar -500 gm
Lemon juice – 2 tablespoons.
Yeast – 1 teaspoon
Ginger – big 1
Dry red chilli – 1
Cinnamon – 5
Clove – 6
Cardamon – 2

Hi dears ?
Please subscribe my channel and do support me as always
https://www.youtube.com/channel/UCkwnp3ej9uE46Bg6ZnM4HFg

ഇഞ്ചി വൈൻ

പച്ചരി അരച്ച് നല്ല പൂ പോലെ ഒരു ഇല അട

പച്ചരി അരച്ച് ഇടിയപ്പം/row rice idiyappam

നീർ ദോശ റെസിപ്പി/ neer dosa

പേസരട്ട് ദോശ, അലം ചട്നി/pesarattu,Alam chutni.

പാൽ കൊഴുക്കട്ട

https://www.facebook.com/praseedaz.kw

Articles You May Like

Perfect Aperol Spritz Cocktail Recipe
Does wine need Sulphur? Winemaker Hugo Stewart discusses.
Bouchard Père et Fils, Fleurie 2012, France, wine review
Montes Alpha M
The Best and Easiest SHRIMP SCAMPI Recipe On YOUTUBE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *