🍷കുക്കർ ഉണ്ടോ? വെറും 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു കിടിലൻ വൈൻ, വെറും 75 രൂപയ്ക്ക് | grape wine| Wine recipes

Wine Recipes
#wine
#winerecipeinmalayalam
#lowcost
#620

Note: ഈ വീഡിയോയിൽ മദ്യപാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. Consumption of alcohol is injurious to health.
Instant Dry Yeast – https://amzn.to/3bz88CF

Pineapple wine – https://youtu.be/h8lQKczvmt4
Grape wine – https://youtu.be/EaY8oS3Oagw
Passion fruit wine – https://youtu.be/YaKSwEwri18

Chikkus Dine Cake Recipes – https://www.youtube.com/playlist?list=PLgppDSF8AFR-VPiPKL8sfg6iuwEr_qKbP
Baking Class – https://youtu.be/QOdmor2nI7I

Please visit http://www.youtube.com/c/ChikkusDine
email:- chikkusdinemail@gmail.com
facebook: “https://www.facebook.com/chikkusdine/”
facebook group : “chikkusdine family” https://www.facebook.com/groups/694727291146561/
Instagram:- https://www.instagram.com/_chikkusdine_/

Black forest cake – https://youtu.be/H5IDjZpcQqU
Red Velvet Cake – https://youtu.be/dWI9K5Db4uo
White Forest cake – https://youtu.be/gZpQBmncK5A
X’mas Cake – https://youtu.be/8MfGsMGXz84
Carrot Cake – https://youtu.be/aNoLCENpjhc
Plum cake – https://youtu.be/KARYXYShRcA
Fusion cake – https://youtu.be/ABlSTZD8QRY
Milky nut cake – https://youtu.be/hsxHvG4Djp8
Vanilla Hazelnut cake – https://youtu.be/0h_lQJkqpAU
Ghee cake – https://youtu.be/LCfvALmnjF8
Vanstro cake – https://youtu.be/Ovk57fm11Vg
Choco nutella cake – https://youtu.be/2hdqYxmox0g
Easy Tea Cake – https://youtu.be/u9DBXfrbHL4
Eggless plum cake – https://youtu.be/Zisg4EBkKX0
Opera Cake – https://youtu.be/vgHZx33fAGU
Thonnal cake – https://youtu.be/NWXGVrkQxuo
Dates cake – https://youtu.be/cQzPmt6v2YE
Tiramisu cake – https://youtu.be/-LKU8t7Urco
Choco nuts cake – https://youtu.be/nZryvtrS8Mw
Kulfi cake – https://youtu.be/wHfmJr97DDI
Gulab jamun cake – https://youtu.be/srQNQtWWp5Q
Pinata cake – https://youtu.be/XcpHgsDr4OU
Pull me up doll cake – https://youtu.be/26mNgBK0Hgw
Photo print cake – https://youtu.be/mHcp-NhcKYY
Grape Cake – https://youtu.be/2BZN3hX7nAU
Juan’s rainbow cake – https://youtu.be/bfb6xJWfJ3Q
Neapolitan cake – https://youtu.be/Y8RmhuESirk
Caramel cake – https://youtu.be/ITBnKeSakHw
ChocoVelvet cake – https://youtu.be/g6EuGO0lbzk
Honey cake – https://youtu.be/L34EBgxLNF0
Coffee cake – https://youtu.be/cAKjjRUs6j0
Orange cake – https://youtu.be/oKiWCNR35H8
Blue velvet cake – https://youtu.be/b4zp5WQRJIU
Black forest cake – https://youtu.be/lKoiwliIi9w
Strawberry cake – https://youtu.be/NifLLPQwFjI
Ferrero Rocher cake – https://youtu.be/17JS7etqA5g
Plum cake – https://youtu.be/Hl281Ie73z8
Rasmalai Cake – https://youtu.be/ZxAicYXz6dU
Blueberry cake – https://youtu.be/4GzWyAj4YMw
German black forest cake – https://youtu.be/eezMtkOfmo0
Vanilla Cake Recipe – https://youtu.be/HquUUbnFCAo
Tender Coconut Cake – https://youtu.be/cIczSa_k1kw
Jar Cake – https://youtu.be/bFNoqiaK_1s
Pistachio cake – https://youtu.be/akviEKasw3U
Mud cake – https://youtu.be/Pre-h499rQs
Cake baking tips and tricks – https://youtu.be/8ytoxYfQdKw

Amazon link
——————
Vanhouten Dark Chocolate – https://amzn.to/3NmU9ng
Vanhouten Milk Chocolate – https://amzn.to/3p33BTx
White pan used in the video – Non Stick Pan – https://amzn.to/3rqn2H9
Oregano seasoning – https://amzn.to/3KDJUbP
Instant Dry Yeast – https://amzn.to/3bz88CF
Glass Jar – https://amzn.to/2Rix07U
Philips Beater – https://amzn.to/31oJa1r
Kitchen weighing scale – https://amzn.to/2OZnghC
Cocoa Dark Compound – https://amzn.to/2pxLvdc
Turn Table – https://amzn.to/2O5GAwb
Metal Turn Table – https://amzn.to/303QLVY
Chefmaster Gel Colour – https://amzn.to/2BZqApW
Cake Nozzle – https://amzn.to/30LXL93
Icing Bag – https://amzn.to/2D8GCyd
Baking Tray – https://amzn.to/303OPga
Spatula – https://amzn.to/39tpPC1
Whisk Combo – https://amzn.to/30HJycY
Palette knife – https://amzn.to/3f5MxRI
Metal Scraper – https://amzn.to/3f1EV2E
Plastic scraper – https://amzn.to/2OXkVnd or https://amzn.to/3hEAtc4
Popsicle Stick Ice Cream Maker Reusable Box – https://amzn.to/3obxu3y

Ingredients
*
Grapes – 1/2 Kg.
Water – 3 Cup (750 ml)
Sugar – 1 3/4 Cup (400 gm)
Cardamom – 3 Nos.
Cloves – 3 Nos.
Cinnamon

Articles You May Like

Somm Blind Tastes Two Wines – Will He Get Them Right? Find Out!
Sommelier Tries Every Costco Liquor | World of Wine | Bon Appétit
Let’s make an amazing drink with Hennessy!
How to Taste Wine Like a Pro Doolhof Wine Tasting – Part 1! ||South Africa ||Nanette Du Plessis
2021 Lalande de Pomerol Wine In Bottle Report with Reviews and Scores

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *